VOORWAARDEN & INHOUD PORSCHE VERKOOPKEURINGSPROGRAMMA

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. In deze Voorwaarden Porsche Verkoopkeuring zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Porsche: De Porsche organisatie bestaande uit de Porsche dealer- en servicebedrijven en de Porsche Importeur, Pon Porsche Import. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en voor wiens rekening door de Porsche organisatie keuringsdiensten worden verleend; Porsche Verkoopkeuring: een objectieve autokeuring uitgevoerd door de Porsche organisatie.
 2. De Voorwaarden Porsche Verkoopkeuring zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Porsche en Opdrachtgever met betrekking tot Porsche Verkoopkeuring.

Artikel 2 Algemeen
 1. Een Porsche Verkoopkeuring is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de technische toestand van een voertuig.
 2. Porsche zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Porsche neemt bij de uitvoering van de diensten de daarop van toepassing verklaarde wettelijke voorschriften in acht.

Artikel 3 Porsche Verkoopkeuring
 1. De Opdrachtgever geeft opdracht voor het uitvoeren van de vooraf vastgestelde controle van de auto genaamd de Porsche Verkoopkeuring. De controle is altijd gelijk, ongeacht model, bouwjaar, herkomst of staat van de auto. Er bestaat geen mogelijkheid om binnen de Porsche Verkoopkeuring af te wijken van het gebruikelijke keuringstraject of zaken af te stemmen op de individuele Opdrachtgever.
 2. Porsche geeft alvorens tot keuring over te gaan en indien gewenst inzicht in de controlepunten binnen het keuringsprogramma.
 3. Porsche verstrekt na afloop van de keuring aan de Opdrachtgever een keuringsrapport waarin zij haar bevindingen over de technische toestand van het voertuig vermeldt. Tevens wordt deze digitaal beschikbaar gesteld op het Online partnerplatform alwaar de verkoopadvertentie van de Opdrachtgever geplaatst worden.
 4. De Porsche Verkoopkeuring is een vaststelling van de technische toestand van het voertuig op het moment van keuren, voor zover deze technische toestand kan worden vastgesteld op basis van het keuringsprogramma, binnen de technische mogelijkheden. Porsche staat, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet in voor een blijvende goede werking van het voertuig na een Porsche Verkoopkeuring.

Artikel 4 Tarieven en betaling
 1. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle tarieven van Porsche inclusief BTW.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de kosten voor de Porsche Verkoopkeuring na afloop van de dienstverlening, contant of per pintransactie betaald te worden.
 3. De Porsche Verkoopkeuring heeft een consumentenprijs van € 199,- inclusief BTW. Dit bedrag is niet onderhandelbaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
 1. Porsche aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade mits deze aantoonbaar is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van haar zijde ten tijde van de Porsche Verkoopkeuring.
 2. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, die wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een voldoende zorgvuldige uitvoering van de Porsche Verkoopkeuring, aanvaardt Porsche uitsluitend aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever indien het voertuig aantoonbaar een gebrek had op het moment van keuren en tevens een controleonderdeel was van een keuringsprogramma. Deze aansprakelijkheid van Porsche vervalt wanneer er na de keuring meer dan 7 dagen zijn verstreken of wanneer na de keuring meer dan 250 kilometer met het voertuig is afgelegd waarbinnen de schade is ontstaan.
 3. De in lid 2 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de herstelkosten aan het voertuig tot een maximum van € 500,00 per voertuig.
 4. Porsche aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een roetmeting, voor schade als gevolg van normaal en voor de keuring noodzakelijk gebruik van het voertuig en voor schade als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 5. Voor andere dan in dit artikel genoemde schade die Opdrachtgever mocht lijden, waaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, is Porsche nimmer aansprakelijk. Onder indirecte schade en gevolgschade wordt in ieder geval begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

Artikel 8: Fraude
 1. Porsche dan wel haar Online partner behoudt zich het recht voor advertenties te verwijderen indien er gegronde reden is voor verdenking van frauduleus handelen of vervalsing en/ of onjuist gebruik van de Porsche Verkoopkeuring door de Opdrachtgever alsmede het veranderen van de technische staat van de auto vooraf of na afloop van de Porsche Verkoopkeuring ten opzichte van het moment van de keuring.
 2. Op het misbruiken van de Porsche Verkoopkeuring zoals omschreven in artikel 8.1 is het Algemeen Nederlands recht van toepassing omwille de handelingen met betrekking tot valsheid in geschrifte (artikel 255 .1 van het Wetboek van Stafrecht).

Artikel 9: Klachten
 1. Klachten moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na het ontstaan ervan, schriftelijk worden gemeld aan de betreffende keurende dealer. Klachten kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen indien aan het voertuig nog geen reparaties zijn verricht.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Porsche en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Partijen zijn gehouden zich maximaal in te spannen een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep op een rechter te doen.

INHOUD VAN HET KEURINGSPROGRAMMA

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt beoordeeld op werking en conditie.

Carrosserie en chassis
Carrosserie en chassis/draaggedeelte worden uitwendig visueel op (overmatige) roestinwerking beoordeeld. De inspectieresultaten kunnen derhalve niets weergeven omtrent het stadium van de inwendige roestinwerking. Wanneer een auto schade heeft gehad dan wordt hierover uitsluitend een opmerking gemaakt indien dit:
 • Redelijkerwijs aan de kwaliteit van het schadeherstel te beoordelen is door de keurder
 • Consequenties heeft voor de verkeersveiligheid en bedrijfszekerheid;
 • Van invloed is op de kwaliteit van de auto.
Stuurinrichting en wielophanging
De onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (in het algemeen alle draai- en scharnierpunten) worden beoordeeld op overmatige slijtage. De werking van de schokdempers wordt beoordeeld tijdens de proefrit.
Hierbij geldt als maatstaf het gemiddelde weggedrag van het betreffende merk en type auto. De banden worden beoordeeld op: profieldiepte, uitwendig waarneembare beschadiging(en) en een afwijkend slijtagebeeld.

Remmen
Naast een controle op de goede werking van de remmen wordt ook de slijtage beoordeeld, alsmede de conditie van de remleidingen en remslangen. Het hydraulische gedeelte van het remsysteem kan alleen uitwendig worden bekeken en omvat een controle op eventuele lekkage.

Koppeling en aandrijving
De koppeling wordt beoordeeld op een goede werking en voor zover de constructie dit mogelijk maakt, de mate van slijtage. Eventuele overmatige slijtage van de aandrijving wordt beoordeeld op grond van abnormale geluiden tijdens de proefrit. Bij de versnellingsbak zijn bovendien de ervaringen tijdens het schakelen bepalend voor het oordeel over de werking en de mate van slijtage. Kruiskoppelingen, stofhoezen etc. worden afzonderlijk op slijtage en/of beschadigingen gecontroleerd.

MOTOR EN TOEBEHOREN

Benzinemotoren:
De motor wordt tijdens de proefrit beoordeeld op prestatie en op aanwijzingen die op overmatige slijtage kunnen duiden zoals abnormale geluiden. Afhankelijk van de mogelijkheden en het type voertuig wordt het motormanagement uitgelezen op de aanwezigheid van foutcodes. Het brandstofinspuitsysteem en/of de LPG-installatie worden gecontroleerd door middel van een uitlaatgassenanalyse. Het koelsysteem wordt (onder druk) visueel gecontroleerd op eventuele lekkage(s). Indien er aanwijzingen zijn dat er sprake is van overmatig olieverbruik van de motor dan wordt dit in het keuringsrapport vermeld. De mate van olieverbruik is tijdens een keuring NIET vast te stellen. Hiervoor is een rit over lange afstand nodig. Een hoog olieverbruik duidt in de regel op gevorderde motorslijtage.

Dieselmotoren:
Voor de beoordeling van dieselmotoren geldt hetzelfde als bij de beoordeling van benzinemotoren, echter het analyseren van de uitlaatgassen vindt niet plaats. Wel wordt er een roetmeting uitgevoerd tenzij anders werd afgesproken met de opdrachtgever. Aan het uitvoeren van een roetmeting zijn extra kosten verbonden. Bij een APK is een roetmeting doorgaans verplicht! Verder wordt de dieselmotor beoordeeld aan de hand van verschijnselen zoals: bijgeluiden, sterk verhoogde carterdruk, overmatige olielekkage en zichtbaar olieverbruik. Tijdens de keuring blijft beoordeling op slijtage en afstelling van brandstofpomp en verstuivers buiten beschouwing, hiervoor is namelijk nog geen snelle en betrouwbare testmethode beschikbaar.

OVERIGE

Uitsluitend audio-navigatie en alarmsysteem die tot de standaard uitrusting, af-fabriek, van het voertuig behoren worden, indien mogelijk, gecontroleerd op aanwezige foutcodes. Airco en/of climate controlsystemen worden uitsluitend beoordeeld op het in werking treden van de aircopomp en visuele controle op delen voor zover deze niet aan het zicht onttrokken zijn. Er worden geen temperatuurmetingen uitgevoerd. Als het voertuig is voorzien van comfort- en veiligheidsmanagementsystemen, worden deze uitgelezen op foutcodes voor zover de benodigde gegevens hiervoor door de fabrikant beschikbaar zijn gesteld en voor onze testsystemen toegankelijk zijn.

EINDOORDEEL

Indien in het keuringsrapport een kwaliteitsaanduiding is opgenomen, komt u een van de volgende kwalificaties tegen: "OK - DEFFECT - NIET VAN TOEPASSING". De volgende factoren spelen een rol bij het vaststellen van de kwalificatie:
 1. leeftijd van de auto;
 2. aantal gereden kilometers;
 3. geconstateerde gebreken;

Weet wat je koopt
© 2015 Porsche Trader. All Right Reserved
© 2015 Porsche Trader - European Auto Trader bv | Privacy | Disclaimer | Impressum
European Auto Trader B.V. is onderdeel van AutoScout24 Nederland B.V.